Pilsonību- pēc Orvela atziņām

Pat­la­ban vi­siem 100 Sa­ei­mā sē­do­ša­jiem tau­tas kal­piem īs­ti nav ko da­rīt. Vēl pus­līdz ar bu­dže­ta kon­so­li­dā­ci­jas (ne valsts at­tīs­tī­bas) pro­blē­mām aiz­ņem­ti po­zī­ci­jas po­li­ti­ķi, bet opo­zī­ci­jai, ku­ras res­nā­kā kom­po­nen­te par daudz krie­vis­ka, ot­ra — par daudz tau­tis­ka, bet tre­šā vien­kār­ši sa­smē­rē­ju­sies 9. Sa­ei­mā, at­liek vien na­gus grauzt vai kā ci­tā­di paš­ap­mie­ri­nā­ties. Sa­pra­tu­ši, ka pie eko­no­mi­kas jau­tā­ju­miem ne­tikt, na­ci­o­nā­lās ap­vie­nī­bas Vi­su Lat­vi­jai!–TB/LNNK de­pu­tā­ti no­dau­zī­ju­ši pu­tek­ļus no 17 ga­dus ne­kus­ti­nā­tā Pil­so­nī­bas li­ku­ma. Un sa­do­mā­ju­ši to vēl kon­ser­va­tī­vā­ku da­rīt, iz­gro­zot tā, lai ār­ze­mēs dzī­vo­jo­šie Lat­vi­jas pil­so­ņi va­rē­tu pie­ņemt du­bult­pil­so­nī­bu. Pa­tie­sī­bā lo­ģisks so­lis. Kaut ko lī­dzī­gu — gan 6 Vie­no­tī­bas de­pu­tā­ti — cē­lu­ši priek­šā jau 9. Sa­ei­mā, ta­ču to nav pa­gu­vu­ši iz­ska­tīt, tā­pēc šo­reiz jauns va­ri­ants. No vēl na­ci­o­nā­lāk ten­dē­tas opo­zī­ci­jas, tā­pēc vēl lat­vis­kāks, ar vēl šau­rā­ku po­ten­ci­ā­lo du­bult­pil­so­ņu lo­ku.

Lasīt tālāk...

Audzis pieprasījums pēc produktiem ar Latvijas simboliku

Rīga, 18.nov., NOZARE.LV. Pēdējos divos gados audzis pieprasījums pēc produktiem ar Latvijas simboliku, biznesa portālam "Nozare.lv" atzina SIA "Baltijas floristika" īpašnieks Romāns Naudiņš. Tāpat viņš apliecināja, ka pieprasījums pēc produktiem ar Latvijas simboliku pēdējos divus gadus ir audzis un patlaban stabilizējies. "Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka tā sauktajos treknajos gados cilvēki bija materialistiskāk noskaņoti un rāvās tikai pēc naudas, atstājot nacionālos jautājumus un valsts simbolikas izmantošanu otrajā plānā. Patlaban situācija sāk mainīties uz labo pusi un cilvēki atgriežas pie nacionālajām vērtībām," sacīja Naudiņš.

Lasīt tālāk...

11. un 18.novembrī „Love Latvia” veikalā bez maksas varēs saņemt Latvijas karoga lentīti

15 kilometri Latvijas karoga lentas uzsāk savu ceļu! Tuvojoties Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadienai, veikals „LOVE LATVIA” ir sagatavojis savu dāvanu Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Lai palīdzētu radīt īpašu svētku gaisotni Latvijas galvaspilsētā, „LOVE LATVIA” veikalā ikviens varēs bez maksas saņemt Latvijas karoga lentīti. „LOVE LATVIA” koncepta radītājs, SIA „Baltijas Floristika” īpašnieks Romāns Naudiņš norāda: „Jau pirms vairākiem mēnešiem iegādājāmies 15km Latvijas karoga lentas. No tās pagatavojām piespraužamās lentītes un 11.novembrī sāksim tās dalīt ikvienam cilvēkam, kurš vēlas parādīt savu ticību un lojalitāti mūsu valstij!”

Lasīt tālāk...

Naudiņš: Esmu gandarīts par apvienības veidošanu ar „Visu Latvijai!”

Apvienības „Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Valde pēc Apvienības deleģēto pārstāvju tikšanās ar partijas „Visu Latvijai" vadību šovakar nolēma veidot kopīgu TB/LNNK un partijas „Visu Latvijai" deputātu kandidātu sarakstu 10.Saeimas vēlēšanām, kā arī uzsākt TB/LNNK un VL politisko organizāciju apvienības veidošanu. TB/LNNK valdes loceklis Romāns Naudiņš uzsvēra: „Esmu gandarīts par lēmumu veidot politisko apvienību ar partiju „Visu Latvijai!”. Pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās Valmieras un Kocēnu novada „tēvzemieši” jau pierādīja, ka kopīgs TB/LNNK un VL starts dod labus rezultātus. Mūsu kopīgais darbs Ziemeļvidzemē bija noteikti sākums kam lielākam. Un tas šodien ir apstiprinājies. Esam tikai soļa attālumā līdz kopīgas apvienības izveidošanai.”

Lasīt tālāk...