Svarīgāka par dzimšanas dienu

Autors: Guntis Vīksna, laikraksts .
Attēlā: Romāns Naudiņš

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tāts Romāns Naudiņš (TB/LNNK/Vi­su Lat­vi­jai) no sa­vas ka­ba­tas valsts svēt­kos 18. no­vem­brī no­dro­ši­nā­ja arī pen­si­o­nā­riem un 3. gru­pas in­va­lī­diem bez­mak­sas sa­bied­ris­ko trans­por­tu pil­sē­tā.

Viņš ir ne­ti­pisks Val­mie­ras dom­nieks. At­šķi­rīgs no pā­rē­jiem, kas šad tad var­būt pā­rāk kom­for­tab­li jū­tas sa­vos uz čet­riem ga­diem ie­gū­ta­jos de­pu­tā­tu krēs­los, ar sa­vu rī­cī­bu spī­tī­gi le­cot ārā no vi­dē­jā de­pu­tā­ta da­žu­brīd lie­ku­lī­gā cre­do.

— Pie­dod par ci­nis­mu — Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas ga­rām, te­vi ne­ie­vē­lē­ja, paš­val­dī­bas vē­lē­ša­nas vēl tā­lu… Kā tev, prag­ma­tis­kam uz­ņē­mē­jam, tā­da do­ma ie­nā­ca prā­tā? Ta­vi ko­lē­ģi Val­mie­ras do­mē daudz pre­cī­zāk rē­ķi­na, kad vērts būt īpa­ši la­biem…

 

Pirm­kārt, man bi­ja mil­zīgs pār­stei­gums, kad de­pu­tā­ti ne­at­bal­stī­ja šo lē­mu­mu, lai bū­tu bez­mak­sas sa­bied­ris­kais trans­ports arī pen­si­o­nā­riem un 3. gru­pas in­va­lī­diem. Ar šo priekš­li­ku­mu grie­zos paš­val­dī­bā jau tre­šo rei­zi. Pir­mo­reiz mu­tis­ki, tad rak­stis­ki pērn uz 18. no­vem­bri, bet sa­ņē­mu no­rai­dī­ju­mu. Tei­ca, ka ie­strā­dā­šot to bu­dže­tā šo­gad. Pie­pra­sī­ju no VTU Val­mie­ra, cik tas va­rē­tu iz­mak­sāt. Es, pro­tams, iz­pro­tu pil­sē­tas bu­dže­ta sa­rež­ģī­to si­tu­ā­ci­ju, ja tur bū­tu vai­rā­ki tūk­sto­ši la­tu, tad es tā­du priekš­li­ku­mu ne­maz ne­rak­stī­tu. Kad sa­ņē­mu in­for­mā­ci­ju, ka iz­mak­sas va­rē­tu būt līdz 350 la­tiem, no­sprie­du, ka tā nu nav nau­da, ko ne­va­rē­tu sa­rū­pēt 18. no­vem­brim. To­mēr do­mes sē­dē de­pu­tā­ti bal­so­ja pret. Bi­ju pār­steigts par ko­lē­ģu ar­gu­men­tā­ci­ju de­ba­tēs — viens tei­ca, katrs va­rot svi­nēt, kā­dus svēt­kus gri­bot, otrs sa­lī­dzi­nā­ja 18. no­vem­bri ar pil­sē­tas svēt­kiem un vēl ci­tām maz­no­zī­mī­gā­kām svi­na­mām die­nām… Ne­var teikt, ka vi­ņiem ne­bi­ja in­for­mā­ci­jas par iz­mak­sām, to do­mes ie­rēd­ņi bi­ja go­dam sa­gā­dā­ju­ši. Kad šo priekš­li­ku­mu de­pu­tā­ti no­rai­dī­ja, man bi­ja kauns par sa­viem ko­lē­ģiem. Zi­nu, ka gan­drīz vi­sās lie­la­jās pil­sē­tās 18. no­vem­brī ir šīs kom­pen­sā­ci­jas, pie­mē­ram, Rī­gā, kur mērs ir Uša­kovs no Sa­ska­ņas cen­tra, vi­si var braukt par brī­vu. Tad nu es lū­dzu pro­to­ko­lēt, ka at­sa­kos no di­vām sa­vām de­pu­tā­ta al­gām, šo nau­du no­vir­zot kom­pen­sā­ci­jām. Bi­ja kauns, ta­ču es Lat­vi­jas po­li­ti­kā ne­es­mu re­dzē­jis ne­vie­na tā­da cil­vē­ka pel­nus, kas bū­tu sa­de­dzis no kau­na.

Jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā šis mans priekš­li­kums būs arī nā­ka­mā ga­da bu­dže­tā. To ie­di­bi­nā­šu kā tra­dī­ci­ju 18. no­vem­brī. Ja ne­at­bal­stīs paš­val­dī­ba, kom­pen­sē­šu šos iz­de­vu­mus, ka­mēr bū­šu de­pu­tāts. Šī die­na ir sva­rī­gā­ka ne­kā ma­na dzim­ša­nas die­na. 18. no­vem­brī ra­du­sies ta­va valsts, ku­rā tu mak­sā no­dok­ļus un ar ko tu esi sa­snie­dzis kaut kā­du veik­smes pa­kā­pi sa­vā dzī­vē.

Iet atpakaļ