Energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pašvaldībām no VARAM tiks novirzīti 31,4 miljoni EUR

Turpinot jau aizsākto darbu, sniedzot finansiālu atbalstu pašvaldībām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Latvijā, arī nākošajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam, Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) šiem mērķiem izdevies piesaistīt finansējumu 31,4 milj. eiro apmērā.
 
ES fondu līdzekļi būs pieejami pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai atbilstoši pašvaldību integrētās attīstības programmām, pašvaldību ēku renovācijai un rekonstrukcijai energoefektivitātes paaugstināšanai, ēku energosertifikācijai, kā arī, veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēkās. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš atzīmē: „Būtiski ir neapstāties pie jau sasniegtajiem rezultātiem pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanā. Līdz šim VARAM atbalstu pašvaldībām energoefektivitātes pasākumiem sniedza Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros. Tā kā šī finanšu instrumenta resursi ir ierobežoti, turpmākajos gados tieši ES fondu finansējumam būs izšķiroša loma pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes palielināšanā. VARAM politika ir novirzīt šo atbalstu ne tikai attīstības centriem, bet arī 89 mazajām pašvaldībām, kas iepriekš nebija plānots. Vienlaikus uzskatu, ka pašvaldību energoefektivitātes programmu radītais pieprasījums varētu stimulēt uzņēmējus Latvijā attīstīt būvmateriālu un pasīvo ēku ražošanu. ”  

Kopumā VARAM pārziņā nākošajā ES fondu plānošanas periodā būs 9 specifiskie atbalsta mērķi, aptverot investīcijas ne tikai reģionālajai attīstībai, bet arī vides infrastruktūras attīstībai un vides aizsardzībai, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Kopējais ES fondu finansējums (ERAF, Kohēzijas fonds) VARAM pārziņā esošajiem 2014.- 2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem – 689,8 miljoni EUR. 

Valdībā 2014.gada 2.septembrī akceptētā ES fondu darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”, kurā definēti Kohēzijas politikas fondu prioritārie virzieni, mērķi un sasniedzamie rezultāti līdz 2020.gadam, š. g. 5.septembrī tika iesniegta apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
 

Iet atpakaļ