Latvijas reģionālā izaugsme. Nedēļa nr. 38

Romāns Naudiņš: Stipri reģioni - stipras valsts pamats!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopotie jaunumi par izaugsmi Latvijas reģionos.

 

Valkas novadā pabeigti atkritumu izgāztuves rekultivācijas darbi

Šonedēļ tika pabeigti rekultivācijas darbi sadzīves atkritu izgāztuvē "Celīši" Valkas novada Vijciema pagastā. Rekultivācijas darbi tika īstenoti Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 112 691.44 eiro, no kopējām attiecināmām izmaksām 96 755.28 eiro apmērā finansē ES, savukārt 17074.46 eiro no attiecināmām izmaksām tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.

 

Limbaži saņem balvu par sasniegumiem Eiropas kultūras tūrisma attīstībā

Hanzas pilsēta Limbaži par sasniegumiem kultūras tūrisma attīstībā un tā veicināšanā ieguvusi otro vietu starptautiskā konkursā "Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2014".

Balvas pasniegšanas ceremonija notika 2014.gada 12.septembrī Grieķijā, ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Ivc projekta Charts noslēguma konferences laikā, kurā kā viens no projekta partneriem ir iesaistījusies arī Vidzemes Tūrisma asociācija. Kultūras tūrisma balva tiek organizēta ar ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Ivc atbalstu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējumu.

 

Talsu novada Ķūļciemā iztīra Dzedrupi

Dzedrupes applūšana Ķūļciema pagasta vietējiem iedzīvotājiem sagādājusi raizes vairākas reizes gadā. Stipru nokrišņu rezultātā, kā arī sākoties pavasara atkušņiem, regulāri appludinātas 20 pagasta ēkas. Arī satiksmes autobuss šajā posmā nekursēja, jo applūda arī ceļš. Dzedrupe tika tīrīta ar specializētu tehnisko aprīkojumu – ar uz pontona peldošu ekskavatoru, kas pārvietojas gan pa zemi, gan pa ūdeni. Upe tika attīrīta ne tikai no iekritušajiem baļķiem, bet arī no niedrēm. Upes gultni tagad klāj tikai kustīgā dūņu daļa. Darbi izmaksāja 1500 eiro.

 

Carnikavas novadā iekārtos atpūtas vietas

Carnikavas novadā tuvākajā laikā paredzēts izveidot divas atpūtas vietas – Gaujas krastā, Atpūtas ielā 20 un uz Sidrabsaliņas, kas atrodas Dzirnezerā. Šī vietas tiks izveidotas "Riverways" projekta "Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā" ietvaros. Abās jaunajās atpūtas vietās tiks izvietotas piknika nojumes, galdi, soli, malkas nojumes, tualetes, kā arī izveidota ugunskura vieta, ko varēs izmantot gan laivotāji, gan arī novada iedzīvotāji un viesi. Atpūtas vietas elementu konstrukcijas tiek gatavotas tā, lai rudeņos tās varētu pārvietot dambja otrā pusē, tādējādi pasargājot no bojājumiem, kas varētu rasties no rudens un pavasara paliem, kā arī no ledus iešanas Gaujā.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 000 eiro, no kuriem 16 600 eiro ir ERAF līdzfinansējums, pašvaldības līdzfinansējums - 2400 eiro, bet valsts budžeta līdzekļi - 1000 eiro.

 

Rekonstruēs Liepājas lidlauku

Liepājas dome parakstījusi līgumu ar ceļu būves firmu SIA "Binders" par Liepājas lidlauka rekonstrukciju. Lidostas rekonstrukcijas projektā galvenie veicamie darbi ir skrejceļa, manevrēšanas ceļa, perona, lidjoslas un skrejceļa gala drošības zonas rekonstrukcija, uguņu sistēmas izbūve, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ar attīrīšanas iekārtām rekonstrukcija un drenāžas sistēmas izbūve.

Apstiprinātais finansējums lidostas rekonstrukcijai bija 3,98 miljoni eiro, no tiem 85% ir ES fondu atbalsts, bet 15% - pašvaldības finansējums. Tomēr, saistībā ar nepieciešamību izpildīt jaunās lidostu drošības prasības, lidostas rekonstrukcija kopumā izmaksās vairāk - apmēram septiņi miljoni eiro.

 

Izgaismo Alūksnes novada Mārkalnes pagasta centru

Mārkalnes pagasta centrā šovasar veikta ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija, lai nodrošinātu vienmērīgu Mārkalnes centra izgaismošanu un iedzīvotāju drošāku pārvietošanos diennakts tumšajā laikā. Projekta ietvaros uzstādītas 12 LED ielu laternas ciemu šķērsojošā valsts autoceļa Kolberģis - Ponkuļi malā, Mārkalnes pamatskolas teritorijā, pie vasaras pasākumu apmeklētāju iecienītās estrādes „Lakstīgalas”, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmā. Projekts īstenots, izmantojot Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014.-2017.gadam piešķirtos līdzekļus.

 

Saulkrastu novada Zvejniekciemā atjaunos siltumtrasi

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti siltumtīkli Atpūtas ielā un Bērzu alejā Zvejniekciemā, esošos virszemes un pazemes siltumtīklus nomainot ar jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm, tās ieguldot pazemē. Kopumā tiks rekonstruētas siltumtrases aptuveni 1,4 km garumā. Rekonstrukcijas darbu rezultātā tiks būtiski samazināti siltumenerģijas zudumi, avārijas un ar tiem saistīto piegādes pārtraukumu skaits, kā arī radīta iespēja jauniem pieslēgumiem nākotnē.

SIA "Saulkrastu komunālserviss" pārņēma īpašumā siltumtrases un katlumāju Zvejniekciemā, līdz ar to pārņemot arī SIA "Thermal" un v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" noslēgto līgumu par siltumtīklu rekonstrukcijas darbu veikšanu ar ES Struktūrfondu līdzfinansējumu. Kopējās ieguldījuma izmaksas sastāda apmēram 412 852 eiro, no kuriem 40% ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Darbi tiks īstenoti līdz 2015.gada maija beigām.

 

Kauguros būvēs atpūtas parku

Jūrmalā, Kauguros plānots būvēt jaunu pilsētas atpūtas parku 32,3 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Parks iecerēts teritorijā starp Talsu šoseju, Telšu ielu, Lauku ielu un Rūpniecības ielu. Projekta risinājums minētajā teritorijā paredz divas galvenās zonas. Viena no tām noteikta kā sabiedriskās apbūves teritorija. Otrā zonā plānota kā brīvdienu un ikdienas atpūtas parka un treniņu vieta. Atpūtas parka teritorija ir sadalīta vairākās funkcionālās apakšzonās. Parka projektā paredzēta "Mazā meža kaķa" izveide tematiskām sporta nodarbībām, sporta un aktīvās atpūtas zona dažādu vecumu iedzīvotājiem. Tāpat parkā iecerēts košumdārzs - dekoratīvs ainavisks rododendru dārzs, kas izmantojams kultūras pasākumu rīkošanai. Parka teritorijā plānotas arī tā apsaimniekošanai nepieciešamās būves, inventāra novietnes un citas palīgēkas.

 

Saldus novadā līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju siltināšanu

Līdzfinansējums tiks piešķirts pretendentiem, kuri pieņēmuši lēmumu veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā arī kredītiestādes finanšu līdzekļus. Finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Saldus novada domes nolikumu "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai". Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim ir 64 tūkstoši eiro.

 

Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagastā

Kārsavas novada pašvaldības īstenotā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā" ietvaros notiek intensīva būvniecība. Turpinās aprīlī uzsāktie ūdensapgādes tīklu izbūves un rekonstrukcijas, kā arī ūdensapgādes objektu rekonstrukcijas darbi. Tiek veikta ūdensvada izbūve sistēmas sacilpošanai un paplašināšanai, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi uzlabosies ūdens kvalitāte un tiks veicināta ūdens resursu racionāla izmantošana un elektroenerģijas patēriņa samazinājums ūdensapgādē.

 

Iet atpakaļ