Uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībās no VARAM būs pieejami ~295,5 miljoni EUR

Valdība, apstiprinot Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, ir definējusi Kohēzijas politikas fondu prioritāros virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Lielākā daļa – 295,5 miljoni EUR jeb 43% – no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošā ES fondu finansējuma tiks novirzīta investīcijām uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībās.

 

Galvenās investīcijas plānots novirzīt uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstot investīcijas degradēto teritoriju revitalizācijā un publiskās infrastruktūras attīstīšanā. Sakārtotās degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izveidošanai tajās vai esošo uzņēmumu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.

Vienlaikus plānots veicināt arī privāto investīciju apjoma palielināšanu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un vietējo uzņēmēju vajadzībām, novirzot investīcijas maza mēroga publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības atbalstam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš atzīmē: „Ikviena reģiona attīstība ir cieši saistīta ar labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Tāpēc būtiski, ka VARAM ir izcīnījusi iespēju novirzīt ES fondu finansējumu praktisku jautājumu sakārtošanai pašvaldībās, kas iepriekš nav tikuši risināti un tādējādi ir kavējuši uzņēmējdarbības attīstību. Tā, piemēram, ar ES fondu atbalstu tiks nodrošinātas investīcijas nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei, tādējādi paaugstinot komersantu kapacitāti un veicinot investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu.”

Kopumā VARAM pārziņā nākošajā ES fondu plānošanas periodā būs 9 specifiskie atbalsta mērķi, aptverot investīcijas ne tikai reģionālajai attīstībai, bet arī, vides infrastruktūras attīstībai un vides aizsardzībai, kā arī informāciju un komunikāciju tehnoloģijām. Kopējais ES fondu finansējums (ERAF, Kohēzijas fonds) VARAM pārziņā esošajiem 2014.- 2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem – 689,8 miljoni EUR. Jāatzīmē, ka valdībā 2014.gada 2.septembrī akceptētā programma tuvākajā laikā tiks iesniegta apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

 

Iet atpakaļ