Valmieras 5.vidusskolas vecāku domes vēstule Valmieras pilsētas deputātiem

Autors: Z.Bērziņa.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājam I. Boķim,

izpilddirektoram J. Baikam,

Valmieras pilsētas domes deputātiem

 

12.11.2009.

 

Valmieras 5. vidusskolas vecāku dome izprot esošo finansiālo situāciju Valmieras pilsētā un atbalsta skolu tīkla optimizācijas plāna un pilsētas skolu attīstības stratēģijas izstrādi, kas būtu balstīta uz rūpīgu situācijas un finanšu izvērtēšanu, pieņemot argumentētus un pamatotus lēmumus.

 

2009.gada oktobrī un novembrī Valmieras 5.vidusskolas vecāku domes pārstāvji ir tikušies ar 11 Valmieras pilsētas deputātiem un pauduši savu viedokli un ierosinājumus saistībā ar 10.08.09. Valmieras pilsētas domes sēdē pieņemto lēmumu (lēmums nr.443;protokols nr.11,1§), kas nosaka Valmieras 5.vidusskolas izglītojamo apmācību ar 01.09.2110. no 7. līdz 12.klasei.

 

Pēc sarunām ar deputātiem un būtisku faktu noskaidrošanas, ar nožēlu jāteic, ka vairāki apgalvojumi par Valmieras 5.vidusskolu ir balstīti pieņēmumos, kuru pamatā nav pietiekamas informācijas.

 

Ņemot vērā Latvijas Izglītības un Zinātnes Ministrijas izstrādātos kritērijus pašvaldībām, skolu tīkla sakārtošanai, un precizējot faktus par sekmības dinamiku, par interešu izglītības panākumiem, par saimnieciskām un pedagoģiskām izmaksām varam secināt, ka sākotnējie lēmuma pamatojuma argumenti nav īstenojušies un šī brīža situācijā šim lēmumam nav pamatojuma, jo

1) skola ir piepildīta atbilstoši skolas ēkas izmēram un skolēnu skaits paralēlklasēs ir optimizēts;

2) skolas uzturēšanas izmaksas saglabājas neatkarīgi no skolēnu un klašu skaita;

3) skolotāju un skolēnu skaita attiecība ir tuvu IZM noteiktajam;

4) valsts piešķirtais mērķdotāciju apjoms ir pietiekams skolotāju darba samaksai. 

 

Tādēļ, V5V vecāku dome aicina iekļaut šī jautājuma izskatīšanu nākamajā Valmieras pilsētas izglītības komitejas sēdes darba kārtībā un izskatīt izglītības sistēmas reorganizāciju, ietverot Valmieras 5.vidusskolu no 1. līdz 12.klasei, un līdz ar to ierosināt atcelt augšminēto Valmieras pilsētas domes lēmumu.

 

V5V vecāku dome uzskata, ka pastāv optimizācijas iespējas pilsētas  skolu iekšienē, kā arī saredz cita veida kompleksus risinājumus šajā problēmsituācijā,  attiecinot  optimizāciju uz visām Valmieras pilsētas pakļautībā esošajām vispārējās izglītības iestādēm.

 

V5V vecāku dome ir izstrādājusi jautājumus – ierosinājumus, lai apzinātu objektīvu informāciju par katru skolu , skolēnu skaita un finansējuma plūsmas caurskatāmības veicināšanai. (skat, pielikumā nr.1)

 

Valmieras 5.vidusskolas vecāku domes vārdā:

 

/Z.Bērziņa/


Pielikums nr.1

 

Valmieras 5. vidusskolas vecāku domes izstrādātie jautājumi, skolu tīkla (skolēnu skaita un finansējuma plūsmas) caurskatāmības veicināšanai

 

 

Lai varētu sagatavot optimālāko un finansiāli ekonomiskāko skolu tīkla modeli Valmieras pilsētā,  katrai skolai vajadzētu   sniegt  atbildes uz šādiem jautājumiem :

 

 

1)      Kāds ir skolēnu skaits klasēs un kāds ir vidējais skolēnu skaits klasē, uzrādot  arī lielāko un mazāko skolēnu skaitu klasē un paskaidrojot tā iemeslus?

 

 

 

2)      Kāda ir skolēnu skaita un skolotāju skaita attiecība, t.i.  – cik skolēnu uz vienu skolotāja likmi. Cik skolēnu ir nepieciešams, lai nodrošinātu  IZM noteikto attiecību?

 

 

 

3)      Kādi ir ēku uzturēšanas izdevumi – siltuma, elektrības u.c. patēriņš?

 

 

 

4)      Kādas ir skolas apkalpojošā personāla izmaksas (uz m² vai citu vienību)?

 

 

 

5)      Kādi ir skolas papildus ieņēmumi?

 

 

 

6)      Ko skola nodrošina  citām iestādēm  a) pašvaldības b)  citām iestādēm?

 

 

 

7)      Kāda ir skolas īpaša funkcija pilsētā, jeb tās stiprā puse?

 

 

 

8)      Kādi ir skolas optimizācijas pasākumi šobrīd un kādi tie ir plānoti nākotnē, rēķinoties ar pieejamiem valsts resursiem?

 

 

 

9)      Citi priekšlikumi saistībā ar visu skolu tīkla optimizāciju pilsētā.

Iet atpakaļ