Romāns Naudiņš un Saeimas spīkere apmeklē "Valpro"

Sest­dien Val­mie­rā bi­ja Rī­gas de­pu­tā­tu die­na: Sa­ei­mas priekš­sē­dē­tā­ja Sol­vi­ta Ābol­ti­ņa (Vie­no­tī­ba) ap­mek­lē­ja vie­nu no la­bā­ka­jiem Val­mie­ras uz­ņē­mu­miem SIA Val­pro, bet Sa­ei­mas pras­mī­gā­kie ho­ke­jis­ti VOC sa­mē­ro­ja spē­kus ar paš­mā­ju paš­val­dī­bu la­bā­ka­jiem le­dus bru­ņi­nie­kiem.

Par ini­ci­a­tī­vu — ie­pa­zīs­ti­nāt aug­sto valsts amat­per­so­nu ar ra­žo­jo­šu uz­ņē­mu­mu un tā ik­die­nas pro­blē­mām — pal­dies Sa­ei­mas de­pu­tā­tam no Val­mie­ras Ro­mā­nam Nau­di­ņam (Na­ci­o­nā­lā ap­vie­nī­ba), vi­ņa klāt­būt­ni valsts li­kum­de­vē­ju sai­mē kā la­bu ie­gu­vu­mu Val­mie­rai uz­tei­ca Val­pro pa­do­mes lo­cek­lis Uģis Bēr­ziņš, kas Lies­mai pa­stās­tī­ja par Sa­ei­mas spī­ke­res vi­zī­ti uz­ņē­mu­mā:

— Pa­rā­dī­jām vieš­ņai, kā­di esam un ko da­rām, ie­pa­zīs­ti­nā­jām ar Val­pro gal­ve­na­jiem ra­žo­ša­nas pro­ce­siem, iz­va­dā­jām pa vi­siem rūp­nī­cas ce­hiem. Pēc tam bi­ja pār­ru­nas, gal­ve­no vē­rī­bu pie­vēr­sām di­vām, mū­su­prāt, ak­tu­ā­lām valsts no­dok­ļu po­li­ti­kas pro­blē­mām.

Autors: Guntis Vīksna, laikraksts LIESMA 02.05.2012

Iet atpakaļ