Latvijas Avīze: Biznesu audzē čiekuri

ES atbalsts palīdz Strenču uzņēmējam izpildīt 150 000 lielu Adventes vainagu pasūtījumu "Nenopietnais" bizness izrādās nopietns "Laikā, kad sāku savu biznesu, un arī patlaban ir cilvēki, kas manu uzņēmējdarbību vērtē kā nenopietnu nodarbi. Sak, ko tas čiekuru lasītājs! Mani šāda attieksme neuztrauc. Mūsu nu jau vairāku gadu darbības rezultāti rāda – esam uz pareizā ceļa," mūsu sarunas laikā savā ražotnē Strenčos norāda SIA "Baltijas Floristika" saimnieks un vadītājs, bijušais policijas virsnieks Romāns Naudiņš. Viņš kopš 14 gadu vecuma ir iesaistījies floristikas biznesā, tostarp pirmos sešus gadus vasaras mēnešos apguva praktiskās iemaņas un zināšanas Vācijā. "Baltijas Floristika" patlaban sezonas laikā nodrošina darbu gandrīz 30 darbiniekiem, bet pastāvīgo darbinieku skaits abos R. Naudiņa floristikas uzņēmumos ir 13 cilvēki.

Lasīt tālāk...

Nacionālā apvienība rosina noteikt stingrākas prasības azartspēlēm

Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – TB/LNNK frakcija Saeimā ir iesniegusi virkni priekšlikumu grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā un likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, kas vērsti uz stingrāku prasību noteikšanu azartspēļu organizēšanas vietām, kā arī papildus līdzekļu gūšanu valsts budžetā no šīs nozares, lai budžeta konsolidācijas vārdā valdībai nebūtu jāsper citi, tautsaimniecībai un sabiedrībai daudz kaitīgāki soļi.Ir dīvaini, ka azartspēļu nozare, kas nebūt nav tā pozitīvāk vērtējamā tautsaimniecības nozare, šajā krīzes laikā tiek īpaši saudzēta, atšķirībā no citām nozarēm, kurās dažādu nodokļu un nodevu pieaugums nu jau ir ikdienišķa parādība. Mūsuprāt tieši šeit būtu meklējama vismaz daļa summas, kuru valdība plāno ietaupīt vai iegūt papildus.

Lasīt tālāk...

Romāns Naudiņš lūdz publiskot Valmieras domes deputātu ārvalstu komandējumus un to izmaksas

Valmieras domes deputāts Romāns Naudiņš (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”/ Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) ir iesniedzis Valmieras domei priekšlikumu par deputātu ārvalstu komandējumu publiskošanu. Savā iesniegumā domes deputātiem R.Naudiņš norāda: “Lūdzu Valmieras pilsētas pašvaldības deputātus lemt par Valmieras domes deputātu ārvalstu dienesta komandējumu publiskošanu Valmieras pilsētas interneta portālā www.valmiera.lv. Ārvalstu komandējumu publiskošanai lūdzu izveidot interneta portālā www.valmiera.lv atsevišķu sadaļu „Deputātu komandējumi”, kurā tiktu norādīta informācija par komandējuma mērķa valsti, deputāta vārds un uzvārds, īss apraksts par komandējuma mērķi, komandējuma laika posms un tā izmaksas. Deputātu komandējumus lūdzu publiskot gadījumos, ja komandējuma izmaksas tiek daļēji vai pilnībā segtas no Valmieras budžeta līdzekļiem. Komandējumu publiskošanu lūdzu noteikt ar atpakaļejošu spēku no 2011.gada 1.janvāra.”

Lasīt tālāk...

Lobisms Latvijā un, iespējams, arī Valmierā

Laikraksts "Liesma" rubrikā "Jautājums deputātam". — Kā vērtējat valdības īstenoto nodokļu politiku un vai pats nodokļus maksājat godīgi? Valmieras pašvaldības domes deputāts, uzņēmējs ROMĀNS NAUDIŅŠ: — Pēdējie nodokļu paaugstinājumi ir virzīti uz budžeta konsolidāciju, lai būtu, no kā izmaksāt pensijas un algas. Ticu, ka Saeimā sēž gudri cilvēki, kas veikuši aprēķinus. Tomēr mani joprojām pārsteidz, ka lielāks nodokļu slogs, tostarp par nekustamo īpašumu, netiek piemērots tiem, kas spēj maksāt, piemēram, kuri iegādājušies jaunas mājas, luksus dzīvokļus un automašīnas.

Lasīt tālāk...

Romāna Naudiņa iesniegums nacionālās apvienības VL-TB/LNNK Saeimas frakcijai par Valsts policijas darbinieku sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanu

Nacionālās apvienības "VisuLatvijai!"- TB/LNNK Saeimas frakcijai                                                                                Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta, LR Valsts policijas rezervista, policijas virsleitnanta Romāna Naudiņa   IESNIEGUMS               Lai risinātu LR Valsts policijas darbinieku sociāli ekonomiskās problēmas, lūdzu izstrādāt nosacījumus likumdošanā, lai rastu iespēju pārnest attestēto policijas darbinieku hipotekāros kredītus no komercbankām uz kādu no Latvijas valstij piederošo banku par īpaši izdevīgiem noteikumiem. Noteikt, ka īpaši labvēlīgi hipotekāro kredītu noteikumi ir tikai to policistu ģimenēm, kas iegādājušies pirmo un vienīgo mājokli, kā arī ņēmuši aizņēmumu vienīgā mājokļa renovācijai un rekonstrukcijai.

Lasīt tālāk...

Romāns Naudiņš atbalsta Valmieras budžetu 2011.gadam.Iebilst saules bateriju projektam.

Vakar, 17.februārī, Valmieras domes deputāti apstiprināja 2011.gada Valmieras domes budžetu. Uzstājoties debatēs, deputāts Romāns Naudiņš (Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK) pateicās pašvaldības darbiniekiem par ieguldīto darbu budžeta sagatavošanā. Naudiņš atzīmēja, ka šī gada budžetā iezīmējas kreatīvāka pieeja daudzu jautājumu risināšanai. Kā piemēru Naudiņš minēja sabiedriskā transporta kompensācijas vairākām iedzīvotāju grupām, kas no budžeta neprasīs lielākus izdevumus, bet gan tiks panākts uz pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara. „Sabiedriskā transporta kompensācijas pensionāriem, skolniekiem un studentiem piemērojot 50% atlaidi mēnešbiļetēm ir vērā ņemams pasākums. Savukārt tūrisma pasākumi iegūs jaunu elpu, jo piešķirtā budžeta nauda aktivitātēm tūristu skaitu 2011.gadā kā minimums dubultos. Īpaši tranzīta tūristu skaitam vajadzētu pieaugt būtiski. Svarīgi, lai šie pasākumi tiek veikti mērķtiecīgi un precīzi. Kā viens no pasākumiem būtu sveicienu baneru (plakātu) izvietošana igauņu un angļu valodās uz apvedceļiem pie Valmieras, kas uzrunās tranzīttūristus apmeklēt mūsu pilsētu”, atzīmē deputāts Naudiņš.

Lasīt tālāk...

Budžets 2011. Par bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošanu pensionāriem un 3.grupas invalīdiem

Sagatavojot 2011.gada Valmieras pilsētas budžetu, esmu iesniedzis priekšlikumu paredzēt finanšu līdzekļus bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanai pensionāriem un 3.grupas invalīdiem Valmieras pilsētā trim dienām. Bezmaksas pārvadājumus Valmieras pašvaldība varētu nodrošināt 18.novembrī, 1.janvārī un Valmieras pilsētas svētkos. Bezmaksas pārvadājumiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem būtu nepieciešami līdz 500 latiem no pilsētas budžeta. Ceru, ka mans priekšlikums no deputātu puses tiks atbalstīts un iestrādāts pilsētas 2011.gada budžetā.

Lasīt tālāk...

Pilsonību- pēc Orvela atziņām

Pat­la­ban vi­siem 100 Sa­ei­mā sē­do­ša­jiem tau­tas kal­piem īs­ti nav ko da­rīt. Vēl pus­līdz ar bu­dže­ta kon­so­li­dā­ci­jas (ne valsts at­tīs­tī­bas) pro­blē­mām aiz­ņem­ti po­zī­ci­jas po­li­ti­ķi, bet opo­zī­ci­jai, ku­ras res­nā­kā kom­po­nen­te par daudz krie­vis­ka, ot­ra — par daudz tau­tis­ka, bet tre­šā vien­kār­ši sa­smē­rē­ju­sies 9. Sa­ei­mā, at­liek vien na­gus grauzt vai kā ci­tā­di paš­ap­mie­ri­nā­ties. Sa­pra­tu­ši, ka pie eko­no­mi­kas jau­tā­ju­miem ne­tikt, na­ci­o­nā­lās ap­vie­nī­bas Vi­su Lat­vi­jai!–TB/LNNK de­pu­tā­ti no­dau­zī­ju­ši pu­tek­ļus no 17 ga­dus ne­kus­ti­nā­tā Pil­so­nī­bas li­ku­ma. Un sa­do­mā­ju­ši to vēl kon­ser­va­tī­vā­ku da­rīt, iz­gro­zot tā, lai ār­ze­mēs dzī­vo­jo­šie Lat­vi­jas pil­so­ņi va­rē­tu pie­ņemt du­bult­pil­so­nī­bu. Pa­tie­sī­bā lo­ģisks so­lis. Kaut ko lī­dzī­gu — gan 6 Vie­no­tī­bas de­pu­tā­ti — cē­lu­ši priek­šā jau 9. Sa­ei­mā, ta­ču to nav pa­gu­vu­ši iz­ska­tīt, tā­pēc šo­reiz jauns va­ri­ants. No vēl na­ci­o­nā­lāk ten­dē­tas opo­zī­ci­jas, tā­pēc vēl lat­vis­kāks, ar vēl šau­rā­ku po­ten­ci­ā­lo du­bult­pil­so­ņu lo­ku.

Lasīt tālāk...

VICHY ūdeni aizstāj ar minerālūdeni "Valmiera"

Šodien ieejot Valmieras domes sēžu zālē biju patīkami pārsteigts. Beidzot uz galda līdzšinējo Lietuvā ražoto minerālūdeni VICHY bija aizstājis mūsu kaimiņu novadā ražotais minerālūdens "Valmiera". Paldies domes darbiniekiem un deputātiem, ka atsaucās manam aicinājumam atbalstīt savus ražotājus. Turpmāk sēžu laikā deputātiem būs iespēja remdēt slāpes ar Latvijā ražotu produktu. Sīkums, bet tomēr patīkami.

Lasīt tālāk...