2011

Pēc militāra goda tradīcijām pārapbedīts nacionālais partizāns Jānis Melnītis

2011.gada 28.oktobrī Jaunpiebalgas kapsētā pēc militāra goda tradīcijām pārapbedīja nacionālo partizānu Jāni Melnīti, kurš kritis kaujā ar okupācijas karaspēku 1946.gada 25.janvārī. Pārapbedīšanas ceremonijā piedalījās LR 11.Saeimas deputāts Romāns Naudiņš, ar kura finansiālo atbalstu tika palīdzēts pārapbedīt J.Melnīti. Atceres brīdī R.Naudiņš uzrunāja klātesošos: „ Ir pagājuši 65 gadi, kopš baisajiem notikumiem, kad kaujā ar komunistiem , Jānis Melnītis atdeva savu dzīvību. Kā dēļ? Tā dēļ, lai dotu iespēju dzīvot nākamajām paaudzēm. Dzīvot savā, brīvā valstī – Latvijā. Nu beidzot – šodien, pienācis brīdis, kad viņš tiek pārapbedīts Jaunpiebalgas kapsētā – savās īstajās mūža mājās.

Lasīt tālāk...

Nacionālā apvienība pulcē uzņēmējus, kuri vēlas attīstīt Latvijas ekonomiku un valsti kopumā

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK” Saeimas deputātu kandidātu sarakstos ir iekļauti kopumā vairāk kā 20 uzņēmēju un zemnieku, kuri sevi jau ir realizējuši saimnieciskajā darbībā, bet tagad ir gatavi ieguldīt savu pieredzi, darbu un neatlaidību Latvijas ekonomiskās neatkarības un attīstības veicināšanā.

Lasīt tālāk...

Vēsturisks lēmums Valmierā.Visu Latvijai! un TB/LNNK referenduma dienā, 23. jūlijā, apvienosies vienā partijā

Ņemot vērā straujās pārmaiņas politiskajā situācijā, nepieciešamību sabiedrībai piedāvāt jaunu valsts attīstības redzējumu, kas balstītos gan uz godīgu politiku, gan nacionālajām vērtībām, kā arī partiju "Visu Latvijai" un apvienības „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" jau iepriekš pausto apņēmību konsolidēt nacionāli konservatīvos politiskos spēkus, Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" valde savā izbraukuma sēdē Valmierā nolēma:

  1. dibināt vienotu partiju, lai tautai būtu iespēja ārkārtas Saeimas vēlēšanās izvēlēties godīgumu un taisnīgumu aizstāvošus valstsvīrus, kuri ir gatavi strādāt valsts labā,
  2. sasaukt partijas dibināšanas kongresu 23. jūlijā, lai rīcība partijas dibināšanā būtu ātra un visiem skaidri saprotama.

Lasīt tālāk...

Love Latvia vēlas sasniegt jaunu Eiropas rekordu

“Love Latvia” suvenīru un dāvanu veikali ir uzsākuši magnētu kolekcijas veidošanu, kurā aicina piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Saskaņā ar Wikipedia datiem, Eiropas rekords pieder skolotājam no Velsas, kura kolekcijā 2010.gadā ir bijis vairāk kā 3600 magnētu. Suvenīru un dāvanu veikals “Love Latvia” aicina ikvienu atnest savu magnētiņu, kurš atvests no ārzemēm un līdzdarboties jauna Eiropas rekorda sasniegšanai. Savukārt katrs, kas piedalīsies akcijā saņems Love Latvia klientu karti. Uz katra magnētiņa tiks atzīmēts īpašnieka numurs, kas iekļausies kopējā magnētu kolekcijā. Magnēti tiks eksponēti uz magnētu „gleznas” – ar koku ierāmētas metāla plāksnes, kas jau ir apskatāma “Love Latvia” veikalā tirdzniecības centrā Origo, Rīgā. Paplašinoties magnētu kolekcijai, to apskatīt būs iespējams divās Latvijas pilsētās- Rīgā un Love Latvia zīmola dzimšanas pilsētā Valmierā.

Lasīt tālāk...

Nacionālā apvienība rosina noteikt stingrākas prasības azartspēlēm

Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – TB/LNNK frakcija Saeimā ir iesniegusi virkni priekšlikumu grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā un likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, kas vērsti uz stingrāku prasību noteikšanu azartspēļu organizēšanas vietām, kā arī papildus līdzekļu gūšanu valsts budžetā no šīs nozares, lai budžeta konsolidācijas vārdā valdībai nebūtu jāsper citi, tautsaimniecībai un sabiedrībai daudz kaitīgāki soļi.Ir dīvaini, ka azartspēļu nozare, kas nebūt nav tā pozitīvāk vērtējamā tautsaimniecības nozare, šajā krīzes laikā tiek īpaši saudzēta, atšķirībā no citām nozarēm, kurās dažādu nodokļu un nodevu pieaugums nu jau ir ikdienišķa parādība. Mūsuprāt tieši šeit būtu meklējama vismaz daļa summas, kuru valdība plāno ietaupīt vai iegūt papildus.

Lasīt tālāk...

Romāna Naudiņa iesniegums nacionālās apvienības VL-TB/LNNK Saeimas frakcijai par Valsts policijas darbinieku sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanu

Nacionālās apvienības "VisuLatvijai!"- TB/LNNK Saeimas frakcijai                                                                                Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta, LR Valsts policijas rezervista, policijas virsleitnanta Romāna Naudiņa   IESNIEGUMS               Lai risinātu LR Valsts policijas darbinieku sociāli ekonomiskās problēmas, lūdzu izstrādāt nosacījumus likumdošanā, lai rastu iespēju pārnest attestēto policijas darbinieku hipotekāros kredītus no komercbankām uz kādu no Latvijas valstij piederošo banku par īpaši izdevīgiem noteikumiem. Noteikt, ka īpaši labvēlīgi hipotekāro kredītu noteikumi ir tikai to policistu ģimenēm, kas iegādājušies pirmo un vienīgo mājokli, kā arī ņēmuši aizņēmumu vienīgā mājokļa renovācijai un rekonstrukcijai.

Lasīt tālāk...

Pilsonību- pēc Orvela atziņām

Pat­la­ban vi­siem 100 Sa­ei­mā sē­do­ša­jiem tau­tas kal­piem īs­ti nav ko da­rīt. Vēl pus­līdz ar bu­dže­ta kon­so­li­dā­ci­jas (ne valsts at­tīs­tī­bas) pro­blē­mām aiz­ņem­ti po­zī­ci­jas po­li­ti­ķi, bet opo­zī­ci­jai, ku­ras res­nā­kā kom­po­nen­te par daudz krie­vis­ka, ot­ra — par daudz tau­tis­ka, bet tre­šā vien­kār­ši sa­smē­rē­ju­sies 9. Sa­ei­mā, at­liek vien na­gus grauzt vai kā ci­tā­di paš­ap­mie­ri­nā­ties. Sa­pra­tu­ši, ka pie eko­no­mi­kas jau­tā­ju­miem ne­tikt, na­ci­o­nā­lās ap­vie­nī­bas Vi­su Lat­vi­jai!–TB/LNNK de­pu­tā­ti no­dau­zī­ju­ši pu­tek­ļus no 17 ga­dus ne­kus­ti­nā­tā Pil­so­nī­bas li­ku­ma. Un sa­do­mā­ju­ši to vēl kon­ser­va­tī­vā­ku da­rīt, iz­gro­zot tā, lai ār­ze­mēs dzī­vo­jo­šie Lat­vi­jas pil­so­ņi va­rē­tu pie­ņemt du­bult­pil­so­nī­bu. Pa­tie­sī­bā lo­ģisks so­lis. Kaut ko lī­dzī­gu — gan 6 Vie­no­tī­bas de­pu­tā­ti — cē­lu­ši priek­šā jau 9. Sa­ei­mā, ta­ču to nav pa­gu­vu­ši iz­ska­tīt, tā­pēc šo­reiz jauns va­ri­ants. No vēl na­ci­o­nā­lāk ten­dē­tas opo­zī­ci­jas, tā­pēc vēl lat­vis­kāks, ar vēl šau­rā­ku po­ten­ci­ā­lo du­bult­pil­so­ņu lo­ku.

Lasīt tālāk...