Romāns Naudiņš un Saeimas spīkere apmeklē "Valpro"

Sest­dien Val­mie­rā bi­ja Rī­gas de­pu­tā­tu die­na: Sa­ei­mas priekš­sē­dē­tā­ja Sol­vi­ta Ābol­ti­ņa (Vie­no­tī­ba) ap­mek­lē­ja vie­nu no la­bā­ka­jiem Val­mie­ras uz­ņē­mu­miem SIA Val­pro, bet Sa­ei­mas pras­mī­gā­kie ho­ke­jis­ti VOC sa­mē­ro­ja spē­kus ar paš­mā­ju paš­val­dī­bu la­bā­ka­jiem le­dus bru­ņi­nie­kiem.

Lasīt tālāk...

Romāns Naudiņš: Latvijas labklājība caur ražošanas un eksporta prizmu

Pēdējā laikā Latvijas politiskā laukā tiek aktualizēti nacionāli jautājumi. Saprotams, ka tos nostiprināt un stabilizēt vajadzēja jau kopš 1991. gada. Prieks, ka vismaz tagad tas ir realizējams. Taču daudz pārmetumu nacionāli noskaņotu politiķu virzienā izskan, ka tiek runāts par nacionāliem, bet nevis par ekonomiskiem jautājumiem. Taču, kā atzīst VL!-TB/LNNK līderis Raivis Dzintars, žurnālisti nemaz par to neinteresējas. Tāpēc SPEKTRS ņēmis vērā politiķa ieteikumu un sarunā aicinājis ar astoņu gadu teorētisku un praktisku pieredzi apveltītu ekspertu ekonomikas jautājumos 11.saeimas deputātu Romānu Naudiņu (VL!-TB/LNNK) .

Lasīt tālāk...

Aizvadītās nedēļas nogalē valsti pāršalca baumas par Swedbank stabilitāti

Rīta avīzes Latvijai ‘’NEATKARĪGĀ’’ žurnālists Jānis Lasmanis 2011.gada 13.decembrī jautā Saeimas deputātam no Nacionālās apvienības ‘’Visu Latvijai’’, TB/LNNK, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas biedram Romānam NAUDIŅAM : Aizvadītās nedēļas nogalē valsti pāršalca baumas par Swedbank stabilitāti. Cilvēki panikā no bankas bankomātiem izņēma vairāk nekā 24 miljonus latu. Kam bija izdevīgi, un ko būtu nepieciešams darīt, lai šādas situācijas atkārtotos pēc iespējas retāk?

Lasīt tālāk...

Vēlas stiprināt valsts bankas – ne pārdot

Jānis Lasmanis, Neatkarīgā Rīta avīze. Cerot panākt, lai valsti un pašvaldības pēc iespējas mazāk skartu iespējamie nākamie banku krahi, Nacionālā apvienība vēlas grozīt ierasto kārtību, nosakot, ka valsts un pašvaldību līdzekļi tiek pārvaldīti Valsts kasē, kā arī stiprināt kādu valsts banku ar ierēdņu algas kontiem. Nacionālās apvienības deputāts Romāns Naudiņš uzskata, ka komercbankām Latvijā ir dots pārāk daudz privilēģiju. Viņš kā atzīstamu un atdarināmu pieredzi pieminēja Vāciju, kurā valsts ierēdņu algu konti atrodas valsts bankā, kura izsniedz arī maksājumu kartes un piedāvā iespēju veidot depozītus. Deputāts uzskata, ka, rīkojoties līdzīgi, Latvija varētu izveidot stabilu un krīzēm mazāk pakļautu banku.

Lasīt tālāk...

Latvijas Avīze: Biznesu audzē čiekuri

ES atbalsts palīdz Strenču uzņēmējam izpildīt 150 000 lielu Adventes vainagu pasūtījumu "Nenopietnais" bizness izrādās nopietns "Laikā, kad sāku savu biznesu, un arī patlaban ir cilvēki, kas manu uzņēmējdarbību vērtē kā nenopietnu nodarbi. Sak, ko tas čiekuru lasītājs! Mani šāda attieksme neuztrauc. Mūsu nu jau vairāku gadu darbības rezultāti rāda – esam uz pareizā ceļa," mūsu sarunas laikā savā ražotnē Strenčos norāda SIA "Baltijas Floristika" saimnieks un vadītājs, bijušais policijas virsnieks Romāns Naudiņš. Viņš kopš 14 gadu vecuma ir iesaistījies floristikas biznesā, tostarp pirmos sešus gadus vasaras mēnešos apguva praktiskās iemaņas un zināšanas Vācijā. "Baltijas Floristika" patlaban sezonas laikā nodrošina darbu gandrīz 30 darbiniekiem, bet pastāvīgo darbinieku skaits abos R. Naudiņa floristikas uzņēmumos ir 13 cilvēki.

Lasīt tālāk...

Lobisms Latvijā un, iespējams, arī Valmierā

Laikraksts "Liesma" rubrikā "Jautājums deputātam". — Kā vērtējat valdības īstenoto nodokļu politiku un vai pats nodokļus maksājat godīgi? Valmieras pašvaldības domes deputāts, uzņēmējs ROMĀNS NAUDIŅŠ: — Pēdējie nodokļu paaugstinājumi ir virzīti uz budžeta konsolidāciju, lai būtu, no kā izmaksāt pensijas un algas. Ticu, ka Saeimā sēž gudri cilvēki, kas veikuši aprēķinus. Tomēr mani joprojām pārsteidz, ka lielāks nodokļu slogs, tostarp par nekustamo īpašumu, netiek piemērots tiem, kas spēj maksāt, piemēram, kuri iegādājušies jaunas mājas, luksus dzīvokļus un automašīnas.

Lasīt tālāk...

Krievijā ciena nacionālu stāju

Laikraksts "Liesma"  14.01.2011 Jau 22 ga­du ve­cu­mā sā­ku strā­dāt Krie­vi­jā ar pir­mo zā­ģi kok­ap­strā­des biz­ne­sā. Pa šiem ga­diem es­mu no­nā­cis pie vie­na se­ci­nā­ju­ma — jo na­ci­o­nā­lāks cil­vēks, jo vi­ņam ir lie­lāks veik­smes stāsts Krie­vi­jā. Ja tu esi na­ci­o­nāls sa­vā val­stī un cie­ni pats sa­vu val­sti, tad ta­ču cie­nī­si arī ci­tu val­sti. To biz­ne­sa at­tie­cī­bās no­teik­ti jūt tavs part­ne­ris ta­jā pa­šā Krie­vi­jā, Balt­krie­vi­jā vai kā­dā ci­tā val­stī. Pār­brau­cis pā­ri ro­be­žai, tu cie­ni to val­sti, cil­vē­kus un vi­ņu tra­dī­ci­jas. Sva­rī­gi ir cie­nīt tra­dī­ci­jas, ne­strī­dē­ties, ta­ču uz­tu­rēt sa­vu na­ci­o­nā­lo stā­ju, aiz­stā­vēt sa­vas valsts vēs­tu­ri. Šā­dā vei­dā cil­vēks redz, ka mums var­būt ne­sa­krīt vie­dok­ļi na­ci­o­nā­la­jos jau­tā­ju­mos, ta­ču es stā­vu par sa­vu lī­ni­ju, tā­tad ar ma­ni var vei­dot ko­pī­gu biz­ne­su, es bū­šu uz­ti­cams part­ne­ris. Jo tur, kur ru­nā biz­ness, po­li­ti­ķiem jā­klu­sē!

Lasīt tālāk...

Svarīgāka par dzimšanas dienu

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tāts Romāns Naudiņš (TB/LNNK/Vi­su Lat­vi­jai) no sa­vas ka­ba­tas valsts svēt­kos 18. no­vem­brī no­dro­ši­nā­ja arī pen­si­o­nā­riem un 3. gru­pas in­va­lī­diem bez­mak­sas sa­bied­ris­ko trans­por­tu pil­sē­tā. Viņš ir ne­ti­pisks Val­mie­ras dom­nieks. At­šķi­rīgs no pā­rē­jiem, kas šad tad var­būt pā­rāk kom­for­tab­li jū­tas sa­vos uz čet­riem ga­diem ie­gū­ta­jos de­pu­tā­tu krēs­los, ar sa­vu rī­cī­bu spī­tī­gi le­cot ārā no vi­dē­jā de­pu­tā­ta da­žu­brīd lie­ku­lī­gā cre­do. — Pie­dod par ci­nis­mu — Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas ga­rām, te­vi ne­ie­vē­lē­ja, paš­val­dī­bas vē­lē­ša­nas vēl tā­lu… Kā tev, prag­ma­tis­kam uz­ņē­mē­jam, tā­da do­ma ie­nā­ca prā­tā? Ta­vi ko­lē­ģi Val­mie­ras do­mē daudz pre­cī­zāk rē­ķi­na, kad vērts būt īpa­ši la­biem…  

Lasīt tālāk...

Ar karoga zīmīti atlokā

Šodien un 18. novembrī pie apģērba spraužamas sarkanbaltsarkanas lentītes bez maksas ikviens varēs saņemt arī suvenīru un dāvanu veikalā "Love Latvia" universālveikala "Galerija Centrs" 1. stāvā. "Būdami īsti patrioti, mēs domājām, kā lai savam bērnam iemācām lepnumu par Latvijas valsti. Ja bērns redzēs savu tēti un mammu ar mēteļu atlokos iespraustām sarkanbaltsarkanām lentītēm vai maziem karodziņiem un arī viņam pašam kaut kur pie apģērba būs piesprausta šāda neliela zīmīte, tas vairos viņā mīlestību pret savu zemi," savu ieceri skaidro veikala saimnieks Romāns Naudiņš.

Lasīt tālāk...

Teātrim vai šovam – tāds ir jautājums

Politiķiem bieži nākas izdarīt smagu izvēli. Pētot, kā viņiem tas izdodas, Diena vaicā: kam jūsu politiskā apvienība piešķirtu naudu – TV šovam Dziedošās ģimenes vai Valmieras teātrim?

Lasīt tālāk...