Vēlas stiprināt valsts bankas – ne pārdot

Jānis Lasmanis, Neatkarīgā Rīta avīze. Cerot panākt, lai valsti un pašvaldības pēc iespējas mazāk skartu iespējamie nākamie banku krahi, Nacionālā apvienība vēlas grozīt ierasto kārtību, nosakot, ka valsts un pašvaldību līdzekļi tiek pārvaldīti Valsts kasē, kā arī stiprināt kādu valsts banku ar ierēdņu algas kontiem. Nacionālās apvienības deputāts Romāns Naudiņš uzskata, ka komercbankām Latvijā ir dots pārāk daudz privilēģiju. Viņš kā atzīstamu un atdarināmu pieredzi pieminēja Vāciju, kurā valsts ierēdņu algu konti atrodas valsts bankā, kura izsniedz arī maksājumu kartes un piedāvā iespēju veidot depozītus. Deputāts uzskata, ka, rīkojoties līdzīgi, Latvija varētu izveidot stabilu un krīzēm mazāk pakļautu banku.

Lasīt tālāk...

Latvijas Avīze: Biznesu audzē čiekuri

ES atbalsts palīdz Strenču uzņēmējam izpildīt 150 000 lielu Adventes vainagu pasūtījumu "Nenopietnais" bizness izrādās nopietns "Laikā, kad sāku savu biznesu, un arī patlaban ir cilvēki, kas manu uzņēmējdarbību vērtē kā nenopietnu nodarbi. Sak, ko tas čiekuru lasītājs! Mani šāda attieksme neuztrauc. Mūsu nu jau vairāku gadu darbības rezultāti rāda – esam uz pareizā ceļa," mūsu sarunas laikā savā ražotnē Strenčos norāda SIA "Baltijas Floristika" saimnieks un vadītājs, bijušais policijas virsnieks Romāns Naudiņš. Viņš kopš 14 gadu vecuma ir iesaistījies floristikas biznesā, tostarp pirmos sešus gadus vasaras mēnešos apguva praktiskās iemaņas un zināšanas Vācijā. "Baltijas Floristika" patlaban sezonas laikā nodrošina darbu gandrīz 30 darbiniekiem, bet pastāvīgo darbinieku skaits abos R. Naudiņa floristikas uzņēmumos ir 13 cilvēki.

Lasīt tālāk...

Lobisms Latvijā un, iespējams, arī Valmierā

Laikraksts "Liesma" rubrikā "Jautājums deputātam". — Kā vērtējat valdības īstenoto nodokļu politiku un vai pats nodokļus maksājat godīgi? Valmieras pašvaldības domes deputāts, uzņēmējs ROMĀNS NAUDIŅŠ: — Pēdējie nodokļu paaugstinājumi ir virzīti uz budžeta konsolidāciju, lai būtu, no kā izmaksāt pensijas un algas. Ticu, ka Saeimā sēž gudri cilvēki, kas veikuši aprēķinus. Tomēr mani joprojām pārsteidz, ka lielāks nodokļu slogs, tostarp par nekustamo īpašumu, netiek piemērots tiem, kas spēj maksāt, piemēram, kuri iegādājušies jaunas mājas, luksus dzīvokļus un automašīnas.

Lasīt tālāk...

Krievijā ciena nacionālu stāju

Laikraksts "Liesma"  14.01.2011 Jau 22 ga­du ve­cu­mā sā­ku strā­dāt Krie­vi­jā ar pir­mo zā­ģi kok­ap­strā­des biz­ne­sā. Pa šiem ga­diem es­mu no­nā­cis pie vie­na se­ci­nā­ju­ma — jo na­ci­o­nā­lāks cil­vēks, jo vi­ņam ir lie­lāks veik­smes stāsts Krie­vi­jā. Ja tu esi na­ci­o­nāls sa­vā val­stī un cie­ni pats sa­vu val­sti, tad ta­ču cie­nī­si arī ci­tu val­sti. To biz­ne­sa at­tie­cī­bās no­teik­ti jūt tavs part­ne­ris ta­jā pa­šā Krie­vi­jā, Balt­krie­vi­jā vai kā­dā ci­tā val­stī. Pār­brau­cis pā­ri ro­be­žai, tu cie­ni to val­sti, cil­vē­kus un vi­ņu tra­dī­ci­jas. Sva­rī­gi ir cie­nīt tra­dī­ci­jas, ne­strī­dē­ties, ta­ču uz­tu­rēt sa­vu na­ci­o­nā­lo stā­ju, aiz­stā­vēt sa­vas valsts vēs­tu­ri. Šā­dā vei­dā cil­vēks redz, ka mums var­būt ne­sa­krīt vie­dok­ļi na­ci­o­nā­la­jos jau­tā­ju­mos, ta­ču es stā­vu par sa­vu lī­ni­ju, tā­tad ar ma­ni var vei­dot ko­pī­gu biz­ne­su, es bū­šu uz­ti­cams part­ne­ris. Jo tur, kur ru­nā biz­ness, po­li­ti­ķiem jā­klu­sē!

Lasīt tālāk...

Svarīgāka par dzimšanas dienu

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tāts Romāns Naudiņš (TB/LNNK/Vi­su Lat­vi­jai) no sa­vas ka­ba­tas valsts svēt­kos 18. no­vem­brī no­dro­ši­nā­ja arī pen­si­o­nā­riem un 3. gru­pas in­va­lī­diem bez­mak­sas sa­bied­ris­ko trans­por­tu pil­sē­tā. Viņš ir ne­ti­pisks Val­mie­ras dom­nieks. At­šķi­rīgs no pā­rē­jiem, kas šad tad var­būt pā­rāk kom­for­tab­li jū­tas sa­vos uz čet­riem ga­diem ie­gū­ta­jos de­pu­tā­tu krēs­los, ar sa­vu rī­cī­bu spī­tī­gi le­cot ārā no vi­dē­jā de­pu­tā­ta da­žu­brīd lie­ku­lī­gā cre­do. — Pie­dod par ci­nis­mu — Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas ga­rām, te­vi ne­ie­vē­lē­ja, paš­val­dī­bas vē­lē­ša­nas vēl tā­lu… Kā tev, prag­ma­tis­kam uz­ņē­mē­jam, tā­da do­ma ie­nā­ca prā­tā? Ta­vi ko­lē­ģi Val­mie­ras do­mē daudz pre­cī­zāk rē­ķi­na, kad vērts būt īpa­ši la­biem…  

Lasīt tālāk...

Ar karoga zīmīti atlokā

Šodien un 18. novembrī pie apģērba spraužamas sarkanbaltsarkanas lentītes bez maksas ikviens varēs saņemt arī suvenīru un dāvanu veikalā "Love Latvia" universālveikala "Galerija Centrs" 1. stāvā. "Būdami īsti patrioti, mēs domājām, kā lai savam bērnam iemācām lepnumu par Latvijas valsti. Ja bērns redzēs savu tēti un mammu ar mēteļu atlokos iespraustām sarkanbaltsarkanām lentītēm vai maziem karodziņiem un arī viņam pašam kaut kur pie apģērba būs piesprausta šāda neliela zīmīte, tas vairos viņā mīlestību pret savu zemi," savu ieceri skaidro veikala saimnieks Romāns Naudiņš.

Lasīt tālāk...

Teātrim vai šovam – tāds ir jautājums

Politiķiem bieži nākas izdarīt smagu izvēli. Pētot, kā viņiem tas izdodas, Diena vaicā: kam jūsu politiskā apvienība piešķirtu naudu – TV šovam Dziedošās ģimenes vai Valmieras teātrim?

Lasīt tālāk...

Valmierai pārmet tuvredzību

Vērtējot līdz šim Valmierā paveikto, pašreizējais TB/LNNK un Visu Latvijai! saraksta līderis Romāns Naudiņš, kurš ir gatavs ieņemt arī pilsētas mēra amatu, gan norāda uz domes līdzšinējo nepārdomāto un netālredzīgo politiku, dzīvojot pāri saviem līdzekļiem. "Valmieras parādus noteikti maksās vēl mans dēls," R.Naudiņš saka par pilsētas kredītsaistībām, kuras patlaban kopā ar procentiem ir 20 miljoni latu. "Diena", 26.05.200

Lasīt tālāk...

Tēvzemieši kopā ar dzintariešiem

"TB"/LNNK Valmieras grupas biedri nolēmuši sākt sarunas ar ideoloģiski līdzīgām partijām par kopīga pašvaldību vēlēšanu saraksta izveidi pilsētā. Pirmās sarunas notiks jau šonedēļ ar partiju "Visu Latvijai". Valmieras tēvzemiešu līderis ir uzņēmējs Romāns Naudiņš, viņa vietnieks – Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs Uldis Jansons. Latvijas Avīze, 07.03.2009

Lasīt tālāk...

Atdeve no SF ieguldījumiem – pēc gadiem

"Uzrāvienu, ko Latvijas uzņēmējdarbībai un tautsaimniecībai būs devusi ES struktūrfondu līdzekļu apguve laikposmā no 2004. līdz 2006.gadam, pilnā apjomā varēsim izjust un novērtēt pēc četriem līdz septiņiem gadiem, kad uzņēmēji būs atmaksājuši struktūrfondu projektu īstenošanai ņemtos kredītus un atraduši jaunus noieta tirgus saražotajai produkcijai un pakalpojumiem, tādējādi palielinot savas ražošanas jaudas līdz maksimumam," pēc 2.septembra darba vizītes Valkas pilsētā un rajonā viedokli pauda īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās parlamentārais sekretārs Romāns Naudiņš. Komersanta Vēstnesis, 10.09.200

Lasīt tālāk...